The xylem is labeled

  • A. II
  • B. IV
  • C. V
  • D. VI
  • E. VII.

Ans:……

C. V